Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, seal ei tegeleta inimese ravimisega.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus sõltub kliendi vanusest

Teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist ehk teenusele suunamist võivad taotleda:

 • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);

 • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet. Loe siit abi vajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele kohaliku omavalitsuse poolt.

  Puudega lapseks loetakse noorem kui 16-aastane inimene. 16-aastane (kuigi alaealine) inimene loetakse tööealiseks, kellel vajadusel tuvastatakse töövõime ulatus. Osalise töövõimega noor saab vajadusel tööalase rehabilitatsiooni teenust, puuduva töövõimega noor sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. 

  Kuigi SRT võivad taotleda kõik puudega lapsed, siis teenust saavad vaid need, kellel on tuvastatud rehabilitatsioonivajadus.
   

 • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad SRT taotleda ja sotsiaalkindlustusamet hindab nende SRT vajadust ka sel juhul, kui nad töötavad või õpivad või on töötuna arvele võetud töötukassas;

 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas. Erand: SRT taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele;

 • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;

 • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue.
   

 • võib taotleda vanaduspensioniealine inimene, kellel on puue (määratud sügav, raske või keskmine puude raskusaste).

Teenusele registreerimiseks helistada tööpäeviti 9-16.00 tel. 5331 3115 või saada e-kiri: luivi@hot.ee
 

Laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust tutvustav video.